top of page

بيانيه بنياد فرشگرد در پاسخ به اتهامات جعلی خانم شيرين نشاط، عليه ميترا جشنیطی هفته های اخير، خانم شيرين نشاط (فرزند سرلشگر علی نشاط)، در صفحه فيسبوک خود مبادرت به انتشار تکراری اتهاماتی جعلی و سخيف عليه خانم ميترا جشنی، دبير اجرايی بنياد فرشگرد کرده است.

بنياد فرشگرد، اتهامات واهی وارد آمده عليه خانم جشنی را قويا رد کرده، و دروغ پردازی‌های خانم شيرين نشاط را محکوم می کند!

خانم نشاط در اظهارات خويش با سوء استفاده از تشابه اتفاقی نام خانوادگی همسر پيشين خانم جشنی با فردی به نام صالحی، که زمانی سفير جمهوری اسلامی در اکوادور بوده، مدعی شده که خانم جشنی همسر موقت همان « مجيد صالحی» در اکوادور بوده است. لازم به تاکيد است که همسر سابق خانم جشنی در ايران، فاقد هر نوع ارتباط خانوادگی -  سببی و نسبی - با مجيد صالحی، سفير سابق جمهوری اسلامی در اکوادور، است و اين داستان سرايی تخيلی و شرم آور خانم شيرين نشاط، تنها بر مبنای تشابه اتفاقی نام خانوادگی دو مرد متفاوت صورت گرفته است!

نيز مايه تاسف است که ادبيات بکار رفته در نوشتار خانم نشاط بسيار فرومايه و دارای زبان و گرايش های اسلامی و زن ستيزانه می باشد - آنهم عليه يک بانوی پادشاهی‌خواه - و همه اينها از قلم دختر سرلشگر نشاط، واپسين فرمانده گارد جاويدان شاهنشاهی!

مبادرت به اينگونه داوری ها و جعليات دلبخواهی و بی‌وجدان نشان می دهد که برای خانم نشاط، و بويژه مشاورين و خط دهندگان پشت پرده ايشان - که پشت نقاب استتاری « مبارزه عليه رژيم» پنهان گشته و سیاسی‌کاری می کنند - هدف های شخصی و اعتقادی، بهره برداری از هر ابزار ناپاک و هر بي انصافی را توجيه می کنند. لازم به ياد آوری است که داستان پردازی اخير خانم نشاط ريشه در انتشار مطلب مشابهی دارد که پيش‌تر در يک حساب توییتری منسوب به نزديکان «معصومه علينژاد» و همسرش « کامبيز فروهر»، بمنظور تخريب منتقدان خانم علينژاد، مطرح شده بود.

البته اين شايد نخستين ‌بار نيست که خانم شيرين نشاط با تکيه بر داستان سرايی و گفتار بي بنياد در فعاليت سياسی گام برمی دارد. اينجا بسيار مختصر به اين امر می پردازيم - نه برای مقابله به مثل، بلکه تنها برای روشنگری زمينه پيشين رفتار و منش ايشان.

خانم شيرين نشاط در مصاحبه‌ای، به تاريخ هجده آوريل ۲۰۲۱ ميلادی ادعا کرد که « منشی مخصوص شهبانو» بوده است،‌ و اين ادعا کذب است. سمت خانم نشاط در دفتر مخصوص شهبانو تنها منشيگری رييس دفتر بوده، يعنی منشی آقای دکتر هوشنگ نهاوندی و نه علياحضرت شهبانو.

در اين راستا، موضوعی که خانم نشاط به هيچ وجه مايل به افشا نيست، و طی مصاحبه نامبرده ناگفته گذاشته است، آن است که ساختمان دفتر مخصوص در بهمن ماه سال ٥٧ عملا تعطيل بوده و سيد حسين نصر، جانشين دکتر نهاوندی، ايران را ترک کرده بوده و اسناد و مدارک اداری دفتر از خيابان ثريا به بنای نوساز واقع در باغ فرهنگسرای نياوران منتقل شده بوده است.

بعد از به قدرت رسيدن اسلاميون در بهمن ٥٧، شورای انقلاب فردی بنام « علی اتفاق»، از عوامل بازاری و عضو کميته را به سرپرستی دفتر مخصوص شهبانو مامور کرده و کميته‌ای نيز در محل تازه دفتر مستقر شد. در اين مدت هرگز رييس دفتر مخصوص منتصب از جانب شهبانو در آن محل مستقر نبوده و مديريت ها و اداره های دفتر نيز بحال تعطيل درآمده و کارکنان آنها يا در خانه يا در خفا بودند.

در اين بين تنها فردی که به همکاری دعوت شد، سرکار خانم شيرين نشاط، فرزند سرلشگر علی نشاط، بود که به منشيگری « علی اتفاق» منصوب و در محل تازه دفتر غصب شده شهبانو مشغول به کار شد؛ آنهم درست در همان روزهايی که بيگناهان بسياری از دولتمردان و افسران ارتش شاهنشاهی و شهربانی به جوخه اعدام سپرده می شدند. از جمله پدر خود خانم نشاط نيز در گروه اعدام شدگان فروردين ٥٨ قرار گرفت، عليرغم اعلام پيوستگی پيشتر ايشان به انقلابیون. اين اعلام پيوستگی حتی قبل از انتشار بيانيه فرماندهان نظامی، مبنی بر اعلام بی طرفی (تسليم) ارتش، که با مهندسی حسين فردوست تهيه شده بود، انجام يافت.


هدف از اين توضيحات در اين بيانيه، واکاوی گذشته ويژه خانم شيرين نشاط نيست، بلکه هویدا ساختن این واقعيت است که کسانی که بدون سند به يک شخص بی‌گناه - آنهم با زبانی بسيار ناپسنديده - اتهام می‌زنند، پيشتر نيز در پايمال کردن راستی‌ها و گرايش به رفتار ناپسند سابقه داشته‌اند.

در اينجا هشدار ما به همه کسانی که همراه با عوامل سايبری جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رسوا شده، به بازپخش و تکرار دروغ‌ های شاخدار عليه هموندان سازمان ما می‌پردازند :

توصيه مشفقانه ما به اين گونه افراد این است، که بجای شايعه پراکنی و تخريب ديگران يا سکوت اختيار کنند و يا چنانچه قصد حضور در زندگی سياسی و اجتماعی را دارند ابتدا به روشنگری در مورد پيشينه خويش بپردازند و درباره ديگران تنها با مطالعه کافی و منطقی اظهار نظر کنند و در همه زمينه ها از گفتار و رفتار مناسب پيروی کنند.

ما وارد آوردن اتهامات تخيلی و بی پايه به عنوان ابزار کار سیاسی عليه هر فرد يا نهاد را، و کاربرد زبان فرومايه و لجن پراکن را، به شدت محکوم کرده و قويا در برابر فساد و دروغ‌ پردازی مي ايستيم. اين روش های کريه، معمول گروه ها و لايه های اسلامی در کشور ما بوده و پس از سال ٥٧ در ايران بالاگرفته و همه گير شده است، و سپس با خروج فوج هايی از اصلاح طلبان اسلام پيشه شوربختانه در ميان اپوزيسيون برون‌کشوری نيز پا گرفته است، ولی به هيچ وجه با منش ايراندوستی و ايرانگرايی سازگار نيست.

راهبرد غير قابل تغيير سازمان ما رعايت صداقت و شفافيت در برابر افکار عمومی است و اين راهبرد خط مشی سياسی ما را ترسيم می کند.


هيات مديره و مشاوران بنياد فرشگرد – FILR


دوشنبه، ۲۶ تیرماه ۲۵۸۲ شاهنشاهی
Comments


bottom of page