top of page

بیانیهٔ بنیاد فرشگرد در حمایت از نهاد پادشاهی ایران


بنیانگذاران بنیاد فرشگرد از آغاز کار بدین باور بودند که به دور از توهم و واقع‌بینانه، واسطه انتقال اخبار فعالیتهای مدنی شبکه‌ها و هسته‌های مردمی شکل گرفته در داخل ایران در مخالفت با جمهوری استبدادی اسلامی، به جهان آزاد و دولتمردان کشورهای دیگر باشند. همچنین با بهره‌گیری از دانش و تجربیات کارشناسان حقوقی و سیاسی داخل و خارج از کشور، در جهت احقاق حقوق شهروندی ایرانیان تلاش کنند.
این نهاد آزادیخواه با احترام به انقلاب مشروطیت در تاریخ معاصر ایران -به عنوان یکی از اثرگذارترین و بزرگترین جنبش‌های آزادیخواهانه میهن‌مان- و همچنین با پذیرش و حمایت از رفراندوم عمومی و آزاد در تعیین نوع حکومت آینده، پس از برچیده شدن نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی، به پادشاهی مشروطه-پارلمانی به عنوان شایسته‌ترین نوع حکومت برای آینده ایران باور دارد و با توجه به ساختار اجتماعی و جغرافیایی ایران، آن را برترین فرم حکومت برای تامین نظم، دموکراسی و حقوق فردی شهروندان ایرانی می‌داند.
نهاد پادشاهی، مستقل از فردیت، میراث کهن سرزمینمان ایران است و حفظ و صیانت آن در این برحهٔ حساس تاریخی بر عهده مشروطه‌خواهان می‌باشد.
همچنین به باور ما شخص شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان یگانه میراث‌دار پادشاهان ایرانساز سلسلهٔ پهلوی، ازجایگاه ویژه ای برخوردار هستند و مقام و موقعیت ایشان برای ما و یاران‌مان قابل احترام است.
بنیاد فرشگرد
۷ آوریل ۲۰۲۱
۱۸ فروردین ۱۴۰۰

Comentários


bottom of page