top of page

بیانیه بنیاد فرشگرد در حمایت از مصاحبه اخیر شهبانو با خبرگزاری لیبِرو

از بیانات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی مبنی بر بازگشت پادشاهی مشروطه به ایران حمایت می‌کنیم


پنجشنبه، ۲۷ امرداد ۲۵۸۱ شاهنشاهی ( معادل ۱۴۰۱ هجری خورشیدی)


بنیانگذاران بنیاد فرشگرد به عنوان حامیان نهاد پادشاهی در ایران به صورت رسمی حمایت خود را از مصاحبه اخیر شهبانو فرح پهلوی که در تاریخ دوازدهم ماه آگوست ۲۰۲۲ در وبسایت خبرگزاری ایتالیایی لیبِرو منتشر شده است، اعلام می‌دارند.

کلام علیاحضرت فرح پهلوی در این مصاحبه به درستی، بازتاب خواست اکثریت جوانان ایرانی است که زیر گلوله‌های نیروهای امنیتی جمهوری تبهکار اسلامی، در اعتراضات سراسری سال‌های اخیر از جمله اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، امرداد ۱۳۹۷، آبان ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱ با شجاعت فریاد زدند «ای شاه ایران، برگرد به ایران».

فرمایشات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی، احترام به انقلاب مشروطیت ایران- به عنوان یکی از اثرگذارترین و بزرگترین جنبش‌های آزادیخواهانه میهن‌مان بود؛ با تاکید بر پذیرش و حمایت از رفراندوم عمومی و آزاد در تعیین نوع حکومت آینده، پس از برچیده شدن نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی.


ما به عنوان ایرانیانی آزادی‌خواه، به پادشاهی مشروطه و پارلمانی به عنوان شایسته‌ترین نوع حکومت برای آینده ایران باور داریم و با توجه به ساختار اجتماعی و جغرافیایی ایران، آن را برترین فرم حکومت برای تامین نظم، دموکراسی و حقوق فردی شهروندان ایرانی می‌دانیم که حفظ و صیانت آن در این برهه حساس تاریخی بر عهده مشروطه‌خواهان است.

قطعا کلام بحق و راستین شهبانوی ایران‌ساز پهلوی، اعتراضات پوچ کوتاه‌بینان و مغرضان را سبب شده است، کسانی که نگران اعتبار روزافزون نهاد پادشاهی در میان مردم و استقرار اندیشه پهلویسم و اثبات حقانیت حکومت ایران در دوران رضاشاه بزرگ و آریامهر فقید، محمدرضاشاه پهلوی هستند.


مدعیان دروغین آزادی و دموکراسی با حمله به شهبانوی ایران‌زمین پس از این مصاحبه، نشان دادند که درونشان همچنان دلبسته به دوران طلایی امام‌شان و دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه است و اتحادگران و متحدان دلبسته به جریان‌های ضد ایرانی ۵۷ی نیز ثابت کردند، تنها تا جایی به «اتحاد» باور دارند که سخنی از خواست مردم برای بازگشت به پادشاهی مشروطه نباشد.


بنیاد فرشگرد

۱۸ آگوست ۲.۲۲

۲۷ امرداد ۲۵۸۱ شاهنشاهی


Comments


bottom of page